המועדון הישראלי לקמפינג וקראוונים
חבר באיגוד העולמי .F.I.C.C  

קישורים  |  דף מפרסמים  |  אתרים בארץ  |  מפגש טו בשבט 2023  |  כושר גרירה לרכב-תקנות חדשות  |  קינן קמפינג כל הציוד לקראוונים ומחנאות  |  אחים ניסנבוים -קראונים BRUSTNER  |  מפגש פורים 2015  |  מפגש סוכות 2014  |  מפגש סוכות 2015 בירושלים  |  מפגש פורים 2018 בפרק אשכול  |  מפגש חנוכה דצמבר 2021 בפארק אשכול  |  
מפרסמים

 
 
 

_______________________
חדשות
מפגש חנוכה 2020 בפארק אשכול


תקופת הקורונה


מפגש חנוכה 2019 בפארק אשכול


מפגש שבועות 2019


מפגש פורים 2019


   תקנון המועדון   

תקנון העמותה (המועדון הישראלי לקמפינג וקראוונים):
עדכון ינואר 2012

 
חלק א' - הוראות יסוד
 
1. שם העמותה הוא: "המועדון הישראלי לקמפינג וקראוונים" (ע"ר)
 & Caravanning Club   "(R"A)                Israeli Camping The "
       לעמותה תהיה חותמת בשם זה.
2. המען בביתו של היו"ר או כל מקום אחר עליו תחליט ההנהלה.

3. מטרות העמותה תהיינה ללכד את ציבור בעלי הקראוונים וחובבי המחנאות בישראל ופעול למענם בארץ ובחו"ל ובמיוחד:
א. לייצג את חבריה כלפי מוסדות ממשלתיים, ציבוריים ואחרים בארץ ובחו"ל
ב. לעודד ולקדם את רעיון הקמפינג בארץ ע"י הישראליים וע"י האורחים מחו"ל, המגיעים ארצה במסגרות שונות של אגודות ספורט ונופש.
ג. להשיג עבור חבריה זכויות לרבות: הנחות והטבות בחניונים (קמפינג), בעסקים למכירת ציוד קמפינג, בשירותי תחבורה יבשתיים, ימיים ואויריים וכן בעסקים להשכרת כלי רכב וציוד קמפינג.
ד.לחנך חבריה לניצול יעיל של נופש במסגרת חניונים (קמפינג) וליצירת הווי וחיי חברה במסגרת זו, כולל תחרויות ספורט בארץ ובחו"ל .
ה. לדאוג לרמה נאותה של מתקנים ושירותים בחניונים (קמפינג) בישראל.
ו.לדאוג לקשר שוטף בין חבריה באמצעות עלונים חוברות וכנסים. באמצעות אתר המועדון באינטרנט.,בתכתובות בדואר אלקטרוני , מכתבים וכל אמצעי חדש המאפשר קשר בין החברים
ז. לארגן לחבריה אירועים מיוחדים וטיולים למטרות נופש, תחרויות ספורט ובידור.
ח. לייצג את העמותה וחבריה בפני הפדרציה הבינלאומית של הקמפרים והקרוונים :(Federation Internationale De Camping Et De Caravanning - FICC )
ט.לייצג את העמותה וחבריה במפגשים בינלאומיים בחו"ל ובארץ ולהפיץ פרסומים ומידע על הקמפינג בארץ ועל ההווי הישראלי.
י. להפיץ בין חבריה את עיקרי שמירה על איכות החיים ולוודא את קיומה ע"י החברים.

4. סמכויות העמותה
א. לרכוש ,למכור, להשכיר ואו לחכור ציוד הנדרש לפעילותה השוטפת של העמותה
ב. לפתוח חשבונות בבנקים, לקבל כספים, לשלם תשלומים, למשוך שקים ולעשות שטרי חוב ובכלל לבצע כל פעולה כספית הדרושה לשם מילוי מטרות העמותה.
ג. לבצע כל פעולה הדרושה לדעתה להשגת מטרות העמותה ובדרך כלל להשתמש בכל הסמכויות המסורות לעמותה בהתאם לחוק.
ד. העמותה תהא גוף משפטי וזכאית להתקשר בחוזים לרכוש, למכור, להחזיק נכסי דלא נייד ומיטלטלין ולעשות בהם כרצונה ולהיות בעל דין בכל הליך משפטי, או צד בכל משא ומתן אחר.

חלק ב' - חברות
5. חברי העמותה
א. כל אדם - בן שמונה עשרה ומעלה וכל תאגיד, שיש לו ענין בקידום מטרות העמותה, יהיה זכאי להיות חבר העמותה.
ב. כל המבקש להצטרף כחבר לעמותה יגיש בקשה בכתב להנהלת האגודה ובה יתחייב למלא אחר כל הוראות האסיפה הכללית וההנהלה. משאושרה בקשתו על פי החלטת הנהלת העמותה ייחשב כחבר העמותה ויקבל תעודת חבר.

6. זכויותיו וחובותיו של חבר:
כל חבר בעמותה זכאי להשתתף בכל אסיפה כללית של העמותה וכן לבחור ולהיבחר לכל מוסד ממוסדותיה וליהנות משירותי העמותה.
כל חבר ימלא אחר כל הוראות תקנון זה ואחר החלטות האסיפה הכללית והנהלת העמותה.

7. הפסקת חברות :
חברותו של חבר בעמותה תיפסק:
א. בצאתו את העמותה, אחרי מתן הודעה בכתב להנהלת העמותה.
ב. במקרה שלא ישלם את דמי החבר השנתיים עד לתאריך 31 במרץ בגין השנה המתחילה ב 1 בינואר שלפני התאריך הנ"ל.
ג. במקרה של הוצאתו מהעמותה עפ"י החלטת האסיפה הכללית ברוב של שני שליש ממספר המצביעים, באסיפה הכללית אשר בסדר יומה נכללה ההצעה להוצאת אותו חבר בגלל אחת מהסיבות כדלקמן:
1. אם הורשע בפסק דין סופי בעבירה שיש עמה קלון.
2. אם לא מילא או הפר הוראה מהוראות תקנון זה או החלטה מהחלטות האסיפה הכללית או הנהלת העמותה.

8. אמצעים כספיים :
 מקורות ההכנסה של העמותה יהיו: גיוס כספים ממוסדות ציבוריים וממשלתיים וכן משונים.
תרומות מפרטים וממוסדות.
דמי חבר שנתיים מחברים בשיעור 280 ש"ח (מאתים שמונים ש"ח) לזוג או 140 ש"ח לבודד .
דמי החבר הנ"ל יהיו ניתנים לשינוי עפ"י החלטת האסיפה הכללית מדי פעם. דמי החבר השנתיים ישולמו מראש עבור שנת הכספים המתחילה ב 1 בינואר ולא יאוחר מ 31 במרץ של אותה השנה.
 
חלק ג' - ניהול העמותה
9. מוסדות העמותה
א. האסיפה הכללית
ב. ועד ההנהלה (להלן: ההנהלה)
ג. ועדת ביקורת

10. אסיפה כללית רגילה:
 א.אסיפה כללית רגילה של העמותה תקיים אחת לשנה.
    ההנהלה תכנס את האסיפה הכללית הרגילה באחד המפגשים השנתיים. בדרך כלל בסביבות   מרץ-יוני..
     באסיפה הכללית יובא לאישור הדו"ח הכספי והמילולי השנתי של העמותה לשם הגשה לרשם העמותות. (ראה סעיף 17 –ב).
  ב. אחת לשנתיים תבחר האסיפה הכללית בחברי ההנהלה וחברי ועדת הביקורת.

  11. אסיפה כללית שלא מן המניין:
ההנהלה רשאית לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שהדבר יראה לה והיא חייבת לכנסה אם תידרש לעשות כן ע"י שליש לפחות של חברי העמותה. לא כינסה ההנהלה אסיפה שלא מן המניין תוך 30 יום מהיום שהוגשה לה בכתב הדרישה כאמור, רשאים הדורשים לכנסה, והאסיפה תחשב כאילו זומנה ע"י ההנהלה.
אסיפה כללית שלא מן המניין תדון רק באותן השאלות שלשמן זומנה.

12.אסיפה כללית ומניין חוקי:
כל אסיפה כללית תהא חוקית אם נתפרסמה הודעה על מועד כינוסה באתר האינטרנט ובהודעת דואר אלקטרוני לחברים ואו במשלוח הודעה לכתובת החברים. 
  לא באו למועד הקבוע לאסיפה הכללית מספר החברים הדרוש (50% מהחברים), תידחה האסיפה הכללית לחצי שעה ואסיפה נדחית זו תהא חוקית בכל מספר של משתתפים ובלבד שבהודעה הנזכרת לעיל על האסיפה יצוין כי במקרה שלא יבואו לאסיפה הכללית במועד שנקבע לה מספר חוקי של חברים - תידחה האסיפה כמפורט לעיל וכי האסיפה הנדחית תתקיים ותהייה חוקית בכל מספר משתתפים שהוא.

13. סדר יומה של אסיפה כללית :
הודעה על אסיפה כללית, או דרישה לכנסה, תפרט את סדר יומה.. האסיפה הכללית תוכל לדון  אך ורק בנושאים שנקבעו מראש ושהנהלת העמותה החליטה להעמיד לסדר היום.

14. ניהול אסיפה כללית:
 כל אסיפה כללית תבחר לה יו"ר ומזכיר. פרוטוקול של האסיפה הכללית יירשם בספר שיהא מיוחד, שמור בידי ההנהלה.

15. הצבעות :
החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב דעות רגיל של המצביעים אלא אם כן, דורש תקנון זה במפורש רוב אחר. ההצבעות תהיינה בהרמת ידיים, אלא אם החליטו הנוכחים ברוב דעות על הצבעה חשאית בקלפי. היו הדעות שקולות - יכריע יו"ר האסיפה הכללית.

16. ההנהלה
א. מספר חברי ההנהלה יהיה 5, או מספר גדול יותר עליו תחליט האסיפה הכללית מדי פעם. ההנהלה יכולה להחליט על צירוף חברים נוספים  לעזרת להנהלה עד לתקופת הבחירות   הבאה . חברים אלו לא יחשבו כחברי הנהלה
  ב. חברי ההנהלה יבחרו ע"י האסיפה הכללית ,אחת לשנתיים ,מבין חברי העמותה או נציגי  החברים.
  ג. תקופת כהונת חברי ההנהלה תהיה לשנתיים. חברי ההנהלה יוכלו להיבחר לתקופות  כהונה נוספות.
  ד. ההנהלה תבחר מתוכה יו"ר, מזכיר וגזבר. חתימת היו"ר או המזכיר עם חבר הנהלה נוסף, בצרוף חותמת העמותה תחייב את העמותה.
ה. נבצר מאחד מחברי ההנהלה למלא את תפקידו, תבחר ההנהלה בממלא מקומו מבין חברי העמותה וזאת, עד לבחירת חבר אחר במקומו ע"י האסיפה הכללית הקרובה.
ו. חברי ההנהלה וחברי ועדת הביקורת רשאים לקבל רק גמול עבור השתתפותם בפועל בישיבות  וזאת    לאחר אישור האסיפה הכללית באשר לעצם התשלום ולשיעורו.

 17. סמכויות ההנהלה וחובותיה:
א. ההנהלה תחליט בכל עניני העמותה, פרט לאותם עניינים הנתונים במפורש לסמכותה של האסיפה הכללית, לפי הוראות תקנון זה.
ב. ההנהלה תכין לכל אסיפה כללית רגילה דו"ח על הכנסות והוצאות העמותה בתקופה שלאחר הדו"ח הכספי שהוגש לאחרונה וכן מאזן ליום האחרון של תקופת הדו"ח. הדו"ח יהא שנתי לתקופה המסתיימת ב 31 בדצמבר. ההנהלה תגיש את הדו"ח הכספי והמאזן בצרוף הערות ועדת הביקורת לאסיפה הכללית הרגילה הקרובה. כן תגיש ההנהלה לאסיפה הכללית הצעת תקציב לשנה החדשה.
 ג. החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב דעות. היו הדעות שקולות - יכריע היו"ר.

18  ועדת הביקורת.
 האסיפה הכללית תבחר מדי שנתיים, בשניים או  שלושה חברים, או נציגי חברים, כוועדת ביקורת.
ב. לא ישמש אדם בעת ובעונה אחת כחבר בהנהלה ובועדת הביקורת.
ג. ועדת הביקורת תבדוק את חשבונות העמותה מסמכיה ותמליץ לפני האסיפה הכללית על אישור הדו"ח הכספי והמאזן, או אי אישורם וכן כל המלצה שתמצא לנכון.
 
 

חלק ד' - שונות
19. רווחים :
העמותה לא תישא רווחים. כל עודפי הכנסותיה על יושקעו לשיפור פעילות המועדון.

20. פירוק העמותה:
 חתמו שלושה רבעים מכלל חברי העמותה על הודעה להנהלה כי ברצונם שהעמותה תפורק, תקרא ההנהלה לאסיפה כללית יוצאת מן הכלל, אשר תהא זכאית להחליט על פירוק העמותה בתנאי שלפחות שלושה רבעים מכלל העמותה יצביעו עבור החלטת הפירוק ובמקרה זה תחליט האסיפה הכללית על אופן הפירוק וצורתו ועל גורל נכסי העמותה.
21. שינוי תקנון האסיפה הכללית:
 עפ"י החלטה ברוב של שלושה רבעים לפחות מבין החברים הנוכחים, תהא זכאית לשנות תקנון זה וכל סעיף מסעיף שלעי"ל.
 
 
 


המועדון הישראלי לקמפינג וקראוונים
 דוא"ל: israelcampingclub1@walla.com
 
לייבסיטי - בניית אתרים