המועדון הישראלי לקמפינג וקראוונים
חבר באיגוד העולמי .F.I.C.C  

קישורים  |  דף מפרסמים  |  אתרים בארץ  |  מפגש טו בשבט 2023  |  כושר גרירה לרכב-תקנות חדשות  |  קינן קמפינג כל הציוד לקראוונים ומחנאות  |  אחים ניסנבוים -קראונים BRUSTNER  |  מפגש פורים 2015  |  מפגש סוכות 2014  |  מפגש סוכות 2015 בירושלים  |  מפגש פורים 2018 בפרק אשכול  |  מפגש חנוכה דצמבר 2021 בפארק אשכול  |  
מפרסמים

 
 
 

_______________________
חדשות
מפגש חנוכה 2020 בפארק אשכול


תקופת הקורונה


מפגש חנוכה 2019 בפארק אשכול


מפגש שבועות 2019


מפגש פורים 2019


   גרירת קראוון

עידכוני גרירה של משרד הרישוי
(גלגלו למטה עד ל"גרירת גרור) 

 

 

עדכוני תקנות התעבורה

 

 

חנניה אפנג'ר – מנהל מחוז באר שבע והנגב

 

 

6/2009

 

 

 

  

 

 

הובלת מטען גבוה מעל 4 מטר

 

 

ý    החל מ-19 בינואר 2009 ניתן להוביל ברכב המיועד להובלת רכב.

 

ý    שמשקלו הכולל המותר עולה על 12000 ק"ג בעל שני משטחים מטען חורג בגובה עד 4,40 .

 

ý    רכב שמחובר אליו גרור שמשקלו הכולל המותר מעל 36000 ק"ג בעל שלושה משטחים, מטען חורג בגובה עד 4,80.

 

 

התנאים

 

ý    הרכב יעבור בדיקת יציבות במעבדה מוסמכת.

 

ý    המטען המובל עליו יהיה רכב בלבד.

 

ý    הרכב חייב במערכת בקרת יציבות ESP  או דומה לה.

 

ý    הרכב ייסע במסלול שאושר מראש ובכתב על ידי המפקח על התעבורה.

 

ý    אישור המסלול המותר לנסיעה יימצא ברכב בכול עת  ההובלה,יכול שיהיה מצולם וחתום על ידי קצין הבטיחות בתעבורה.

 

 

 

 

 

סימון רכב למטרות בטיחות

 

 

ý    יבוטל הצורך בשלט "זהירות רכב ארוך" שגודלו 16*160 עם דמות הרכב, התייחס לרכב שאורכו מעל 15,50 מטר ת"ק 313 (ד).

 

ý    במקום השלט יעשה שימוש בטבלאות בצבע צהוב עם מסגרת אדומה.

                        

ý    כל הנגררים והנתמכים שנרשמו אחרי 09 .2 .8 יחויבו בהתקנת השילוט מתאריך 09 .8 .8

 

ý    נגררים ונתמכים שנרשמו לפני 8.2.09 יחויבו בהחלפת השילוט החל

מ-8.2.2012.

 

ý    אוטובוסים וכלי רכב מסחריים יחויבו בהתאם להתקין שילוט בצבע      אדום צהוב.

 

ý    כל האוטובוסים למעט אוטובוסים מפרקיים יחויבו בהתקנת סימון על ידי מדבקות.

 

ý    כלי רכב מסחריים עד משקל כולל של 7.500 ק"ג יחויבו בהתקנת סימון על ידי מדבקות, מעל משקל 7.500 ק"ג יחויבו בהתקנת לוחיות סימון.

 

ý    כלי רכב נוסעים שמשקלם מעל 3500 ועד 5000 ק"ג יחויבו בהתקנת מדבקות סימון.

 

 

 

ביטול הוראת המעבר לתקינה האירופאית בתאריך 10.5.09

 

 

המשמעות:

 

ý    לא ניתן לנהוג ולהסיע נוסעים באותו סוג רכב לפני ינואר 2007 .

 

ý    לא ניתן להשתמש יותר ברישיון נהיגה הישן אלא רק ברישיון החדש.

 

ý    לא ניתן לשדרג רישיון נהיגה לאופנוע A  ע"י מבחן שליטה ופטור מתיאוריה.

 

 

חציית צומת מרומזר באור אדום

 

 

ý    עד ינואר 2009 העונש על חציית צומת מרומזר באור אדום היה ברירת קנס של 1000 ₪ ו' 10  נקודות חובה.

 

ý    מהיום יש גם הזמנה לדין אם לעבירה נוספו נסיבות מחמירות והם:

 

ý    כניסה לצומת 5 שניות לאחר הופעת האור האדום

 

ý    כתוצאה מהחצייה נגרמה הפרעה או נגרם סיכון או שהיה בצומת רכב שהגיע מכיוון אחר.

 

 

 

 

 

 

 

חוק ההוצאה לפועל

 

 

 

בחוק שכבר נכנס לתוקף נקבע שראש הוצאה לפועל יכול לתת הוראה לרשות הרישוי למנוע חידוש רישיון נהיגה לאדם החייב כספים.

 

המשמעות:

 

ý    ביטול רישיון מעל לשנתיים יחייב מבחן עיוני.

ý    ביטול רישיון מעל שלוש שנים יחייב עיוני ומעשי.

ý    ביטול רישיון לנהג חדש מעל שנה יחייב עיוני.

ý    ביטול רישיון לנהג חדש מעל שנתיים יחייב עיוני ומעשי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גרירת  גרור

 

 

דרישות החוק

 

ý    בעל רישיון נהיגה לדרגה B  רשאי לגרור גרור שמשקלו הכולל המותר עד 1500 ק"ג.

 

ý    בעל רישיון נהיגה C1  או C רשאי לגרור גרור עד 3500 ק"ג.

 

ý    ברכב פרטי מותר לגרור גרור שמשקלו הכולל המותר עד 750 ק"ג בלבד.

 

ý    גרור שמשקלו הכולל המותר מעל 750 ק"ג ייגרר על ידי רכב שמשקלו הכולל המותר 2200 ק"ג לפחות.

 

ý    ברישיון הרכב יירשם וו גרירה יש

 

ý    ברכב שנרשם אחרי 2008/ 4 יירשם גם משקל מרבי לגרירה של הרכב הנגרר.

 

ý    נפח מנוע של הרכב הגורר לא יפחת מ' 800 סמ"ק

 

ý    אין לגרור רכב עם רכב דו או תלת גלגלי ואין לגרור יותר מרכב אחד אלא בהיתר מרשות הרישוי.

 

ý    לא יעלה רוחב הנגרר על רוחב הגורר יותר מ' 20 ס"מ מכול צד.

 

 

חיבורי גרור ונגרר

 

 

ý    ברכב הגורר יותקן וו גרירה תקני מסוג תפוח 50 מ"מ וחיבורי חשמל.

 

ý    על הגרור יותקן מתקן ריתום תקני (כף גרירה) עם ניצרה למניעת ניתוק.

 

ý    על הגורר יותקנו שתי שרשראות עם אפשרות חיבור לגורר אשר יאפשרו פניה בזוית של 90 מעלות.

 

 

 

 

סימון רכב נגרר

 

 

ý    גרור ברוחב עד 150 ס"מ יסומן בטבלה אחת בגודל 30 X 60 ס"מ.

 

ý    גרור שרוחבו עולה על 150 ס"מ יסומן  בשתי טבלאות בגודל 30 X 60 ס"מ.

 

ý    אורות         שני פנסים אדומים מאחור.

         שני פנסי בלימה.

         שני פנסי איתות.      

         פנס אחד להארת לוחית זיהוי.

               שני פנסי רוחב אם שרוחבו עולה על 2.10

         ס"מ.

 

 

 

 

 

 

גרירת רכב שיצא מכלל פעולה

 

 

 

ý    רכב שיצא מכלל פעולה ייגרר רק על ידי רכב שמשקלו הכולל המותר 2200 ק"ג לפחות ,או בגרירה נשלטת.

 

ý    הגרירה תהיה באמצעות מוט חיבור מתאים וחזק שאורכו לא יעלה על 2.5 מ'.

המוט יסומן בצבע בולט  ויואר בזמן תאורה.

 

ý    ליד ההגה ברכב הנגרר ישב רק נהג בעל רישיון נהיגה מתאים, ואין להסיע בו נוסעים נוספים.

 

ý    על הרכב הנגרר יותקן מאחור שלט "נגרר על ידי רכב מס" ---------- ובזמן תאורה יותקן בקצה השמאלי של הרכב הנגרר אור אדום ואור שיאיר את לוחית הזיהוי.

 

ý    על הרכב הגורר יותקן שלט מלפנים ועליו המילה "גורר"

 

ý    מכונה נגררת הפטורה מרישום ורישוי תיגרר על ידי רכב שמשקלו 2200 ק"ג לפחות.

 

ý    אין לגרור במכונה ניידת אלא אם הגרור נועד לעבודת המכונה הניידת.

 

 

 

 

 

 

 

 

היתר לגרור גרור עד 4,000 ק"ג

 

 

 

ý    בהמלצת מר ג'קי לוי, נמצא בתהליך תיקון תקנה181 (1) מתן היתר קבוע לגרירת גרור עד 4,000 ק"ג לבעלי רישיון נהיגה C1  לפני כניסת התקינה האירופאית לתוקפה במקום 3500 ק"ג.

 

ý    נכון להיום ניתן להמשיך לגרור גרור במשקל כולל עד 3500 ק"ג עד בלבד.

 

 

הסעת נוסעים

 

 

ý    בהצעות לתיקון תקנות ישנו תיקון לתקנה 180 שיאפשר מחדש הסעת עד 8 נוסעים ברכב פרטי או מסחרי עד 3500 ק"ג.

 

ý    במקום הסעה לפי מס' מושבים.

 

המשמעות כל נהג יוכל לנהוג באוטובוס זעיר פרטי ויסיע עד 8 נוסעים ללא קשר למס' המושבים ברכב.

 

 

 

 

 

 

שינויים קרובים בתקנות

 

 

ý    בתהליך תיקון תקנות נמצא סעיף הפוטר מחובת רישיון נהיגה לבמת הרמה חשמלית או הידראולית.

 

ý    יינתן היתר לנהוג ברכב של נכה גם אם משקלו הכולל המותר עולה על 3500 ק"ג אך לא יותר מ' 4000 ק"ג.

 

ý    ההיתר יינתן לנכה ,לבן משפחה מדרגה ראשונה או אדם אחר ששמו צוין ברישיון הרכב ע"פ בקשת הנכה.

 

ý    ייקבע היתר לנהיגת מכונה ניידת אחרי סיום הכשרה וחונכות (בדומה למלגזה).

 

ý    לא יחויב המפעיל ברישיון נהיגה למשא או למשא כבד כפי שקיים היום.

 

ý    יינתן פטור ממבחן עיוני למי שהיה ברשותו רישיון נהיגה לאופנוע אחר.

 

ý    מחזיקי רישיון נהיגה לטיולית דרגה 7 יקבלו לביתם היתר לנהוג באוטובוס זעיר פרטי וציבורי.

 

ý    נקבע – בעלי רישיון נהיגה לטיולית יידרשו לבדיקות במכון הרפואי למבחן עיוני ומעשי כתנאי לקבלת רישיון נהיגה D /

 

 

 

 

 

 

ý    תותר נהיגה באופניים עם מנוע עזר ללא רישיון נהיגה ורישיון רכב, התנאים:

 

§         מותקן בו מנוע חשמלי בהספק של עד 250 ואט.

§          מהירותו ש עולה על 25 קמ"ש.

§         כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות ומפסיק פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש.

§         יש בהצעות גם ביטול של הוראת המעבר לעניין מלגזות ומכונות ניידות.

 

 

 

 

רכב תפעולי

 

 

ý    הטיפול באישור רכב תפעולי ופיקוח על אזור תפעולי הועבר לגף קציני בטיחות בתעבורה.

 

ý    מר ג'קי לוי מונה כרשות רישוי לעניין רכב תיפעולי.

 

 

 

...2042-09


המועדון הישראלי לקמפינג וקראוונים
 דוא"ל: israelcampingclub1@walla.com
 
לייבסיטי - בניית אתרים